www.NSOZ.sk
(zdroj)


1729
Správna rada
1731 (1)  Štatutárnym orgánom nadácie je správna rada.
1732 (2)  Ak členovia správnej rady vykonávajú svoju funkciu bezplatne, môže byť v nadačnej listine vylúčená ich zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, ibaže by sa tým poškodili veritelia nadácie.
1735
1736
§ 138
1738
má názor:  

Právomoc správnej rady
1740 (1)  Správna rada zabezpečuje vedenie nadácie a spravuje nadačný majetok v duchu vôle zakladateľa a v súlade s účelom nadácie.
1742 (2)   Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v nadačnej listine alebo v zákone.
1744
1745
§ 139
1747
Zloženie správnej rady