www.NSOZ.sk
(zdroj)


1733 listine vylúčená ich zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, ibaže by sa tým poškodili veritelia nadácie.
1735
1736
§ 138
1738
Právomoc správnej rady
1740 (1)  Správna rada zabezpečuje vedenie nadácie a spravuje nadačný majetok v duchu vôle zakladateľa a v súlade s účelom nadácie.
1742
má názor:  

(2)   Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v nadačnej listine alebo v zákone.
1744
1745
§ 139
1747
Zloženie správnej rady
1749 (1)  Správna rada má najmenej troch členov.
1750 (2)  Ak nie je v nadačnej listine uvedené inak, je funkčné obdobie členov správnej rady tri roky.