www.NSOZ.sk
(zdroj)


1781a)   kontroluje vedenie účtovníctva,
1782b)   schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
1783c)   určuje audítora, ktorý overuje účtovnú závierku, ak musí mať nadácia overenú účtovnú závierka a
1785d)   upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie a
1786e)   najmenej raz ročne kontroluje, či je majetok nadácie spravovaný a používaný k naplneniu jej účelu; o výsledkoch podáva správu správnej rade, a ak sa zistia okolnosti ohrozujúce existenciu nadácie, aj beneficientom a súdu.
1789
1790
má názor:  

§ 141
1792
Ďalšie orgány
1794 Zakladateľ môže určiť ďalšie orgány, najmä pre výber beneficienta, k zisteniu výšky a podmienok pre vyplácanie prospechu, pre správu majetku, podporu správnej rady, k výhrade súhlasu či udeľovaniu pokynov a ochrane záujmov zúčastnených osôb. Tieto orgány nemôžu voči tretím osobám konať za nadáciu.
1798
1799