www.NSOZ.sk
(zdroj)


1797 orgány nemôžu voči tretím osobám konať za nadáciu.
1798
1799
1800
1801
Účtovníctvo
§ 142
(1)  Nadácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu a to oddelene o nadačných príspevkoch a ostatných činnostiach k naplneniu účelu nadácie a o nákladoch na jej správu.
1806
má názor:  

(2)  Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.
1813
1814
Zrušenie nadácie
§ 143