www.NSOZ.sk
(zdroj)


172 posudku.
173 (4)  Zmenou označenia pohlavia zaniká manželstvo; na vzťahy medzi bývalými manželmi, ako aj na vzťahy k ich spoločným deťom a k spoločnému majetku sa použijú ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov.
176
177
§ 19
179
Obydlie
181
má názor:  

Obydlím sa rozumie byt, obytná miestnosť alebo iný priestor vhodný na trvalé bývanie, v ktorom sa zdržuje jedna fyzická osoba alebo viacero fyzických osôb tvoriacich domácnosť.
183
184
§ 20
186
Domácnosť
188 Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
190