www.NSOZ.sk
(zdroj)


1832
§ 145
1834
Osobitné ustanovenia o likvidácii nadácie
1836 Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť v nadačnej listine určenému poslednému beneficientovi, ak ich je viac, tak rovným dielom, inak ponúknuť inej nadácii s obdobným účelom alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel.
1840
1841
má názor:  

Druhý pododdiel: Osobitné ustanovenia o verejnoprospešnej nadácii
§ 146
1844
Verejnoprospešná nadácia
1846
1847
1848 (1)  Nadácia môže byť založená aj za verejnoprospešným účelom (verejnoprospešná nadácia).
1850 (2)  Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana