www.NSOZ.sk
(zdroj)


179
Obydlie
181 Obydlím sa rozumie byt, obytná miestnosť alebo iný priestor vhodný na trvalé bývanie, v ktorom sa zdržuje jedna fyzická osoba alebo viacero fyzických osôb tvoriacich domácnosť.
183
184
§ 20
186
Domácnosť
188
má názor:  

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
190
191
§ 21
193
Príbuzné osoby
195 (1)  Osoby sú príbuzné v priamom rade, ak jedna pochádza od druhej. Stupeň príbuzenstva v priamom rade sa určuje počtom zrodení, ktorými jeden pochádza od druhého.
197 (2)  Osoby sú príbuzné v pobočnom rade, ak pochádzajú od spoločného predka. Stupne