www.NSOZ.sk
(zdroj)


1877c)   hypotekárnych záložných listov,
1878d)   vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
1879e)   nehnuteľností.
1880
1881
§ 148
1883
Majetok verejnoprospešnej nadácie a jeho použitie
1885
1886
má názor:  

1887 (1)  Ak hodnota daru alebo výška príspevku verejnoprospešnej nadácii presiahne 300 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neurčí inak.
1890 (2)  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla príspevok, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Ak tak neurobí, je povinná tieto prostriedky vrátiť podľa pravidiel bezdôvodného obohatenia.
1894 (3)  Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, ani členovi iného orgánu nadácie,