www.NSOZ.sk
(zdroj)


1898 humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
1900 Poskytnutie príspevku podlieha schváleniu dozornej rady alebo revízora.
1901 (4)  Nadácia nesmie poskytnúť nadační príspevok, ak výška vlastných zdrojov financovania majetku nadácie podľa osobitného predpisu znížených o zdroje, ktoré sú účelovo viazané a ktorých účel nemôže nadácia zmeniť, je nižšia alebo by v dôsledku plnenia bola nižšia, ako je výška nadačného imania.
1905 (5)  Osoba ktorá prijala v dobrej viere príspevok v rozpore s odsekom 4 nie je povinná ho vrátiť.
1907
má názor:  

1908
§ 149
1910
Nadačný fond
1912 (1)  Verejnoprospešná nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou.
1915 (2)  Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene