www.NSOZ.sk
(zdroj)


1940g)   podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného fondu viazaný na vyzbieranie konkrétnej sumy a ak k jej vyzbieraniu nedôjde alebo ak účel, na ktorý sa nadačný fond vytvoril, zanikol,
1943h)   náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas.
1946 (6)  Správna rada nadácie je povinná zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia nadačného fondu rozhodnutie alebo písomnú zmluvu o vytvorení nadačného fondu.
1948
1949
má názor:  

§ 150
1951
Výročná správa verejnoprospešnej nadácie
1953 (1)  Verejnoprospešná nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do
195515. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
1956 (2)  Výročná správa nadácie obsahuje
1957a)   prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu nadácie,