www.NSOZ.sk
(zdroj)


1946 (6)  Správna rada nadácie je povinná zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia nadačného fondu rozhodnutie alebo písomnú zmluvu o vytvorení nadačného fondu.
1948
1949
§ 150
1951
Výročná správa verejnoprospešnej nadácie
1953 (1)  Verejnoprospešná nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do
1955
má názor:  

15. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
1956 (2)  Výročná správa nadácie obsahuje
1957a)   prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu nadácie,
1959b)   ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,
1961
1962
1963
1964c)   prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,