www.NSOZ.sk
(zdroj)


11 právne postavenie osôb, ich práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti medzi nimi.
12
13
§ 2
15
Dispozitívna povaha zákona
17 Subjekty si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodu odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje; zakázané sú dohody, ktoré porušujú dobré mravy, verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
20
má názor:  

21
§ 3
23
Všeobecné zásady
25 Občiansky zákonník je vybudovaný najmä na zásade slobodnej vôle subjektov, ich právnej rovnosti, ekvity (slušnosti) a ďalších všeobecne uznávaných zásadách spravodlivosti a práva.
27
28
§ 4