www.NSOZ.sk
(zdroj)


2004
Dohľad
2006 (1)  Verejnoprospešné nadácie podliehajú dohľadu nadačného kontrolného úradu, ktorým je ministerstvo.
2008 (2)  Nadačný kontrolný úrad dohliada, či je majetok nadácie spravovaný a použitý v súlade s účelom nadácie. Má právo požadovať od nadácie informácie a nahliadať do účtovných podkladov a iných písomností nadácie a podať návrh na určenie neplatnosti rozhodnutí orgánov nadácie.
2012
2013
má názor:  

§ 153
2015
Zmena právnej formy
2017 Verejnoprospešná nadácia môže na základe rozhodnutia správnej rady zmeniť právnu formu na neinvestičný fond, ak to nadačná listina pripúšťa a iba za tam uvedených podmienok.
2019 Zmena právnej formy musí byť prínosná pre uskutočnenie nadačného účelu a musí byť zachovaná podstata účelového určenia majetku a vôle zakladateľa.
2021
2022
III. Pododdiel: Neinvestičné fondy