www.NSOZ.sk
(zdroj)


2010 účtovných podkladov a iných písomností nadácie a podať návrh na určenie neplatnosti rozhodnutí orgánov nadácie.
2012
2013
§ 153
2015
Zmena právnej formy
2017 Verejnoprospešná nadácia môže na základe rozhodnutia správnej rady zmeniť právnu formu na neinvestičný fond, ak to nadačná listina pripúšťa a iba za tam uvedených podmienok.
2019
má názor:  

Zmena právnej formy musí byť prínosná pre uskutočnenie nadačného účelu a musí byť zachovaná podstata účelového určenia majetku a vôle zakladateľa.
2021
2022
III. Pododdiel: Neinvestičné fondy
§ 154
2025
Neinvestičný fond
2027 (1)  Neinvestičný fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne