www.NSOZ.sk
(zdroj)


194
195 (1)  Osoby sú príbuzné v priamom rade, ak jedna pochádza od druhej. Stupeň príbuzenstva v priamom rade sa určuje počtom zrodení, ktorými jeden pochádza od druhého.
197 (2)  Osoby sú príbuzné v pobočnom rade, ak pochádzajú od spoločného predka. Stupne príbuzenstva v pobočnom rade sa určujú počtom zrodení, ktorými osoby pochádzajú od najbližšieho spoločného predka.
200
201
§ 22
203
má názor:  

Blízke osoby
205 (1)  Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel.
206 (2)  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za blízke osoby, ak by ujmu, ktorú utrpí jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.
208 (3)  Ak zákon ustanovuje osobitné podmienky pre právne vzťahy medzi blízkymi osobami, uplatnia sa aj na vzťahy medzi právnickou osobou a jej orgánom alebo členom a spoločníkom, ibaže by ich uplatnenie bolo zjavne nedôvodné.
211
212
Právna subjektivita