www.NSOZ.sk
(zdroj)


2036
2037
Názov neinvestičného fondu
2039 Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“.
2040
2041
§ 156
2043
Založenie neinvestičného fondu
2045
má názor:  

(1)  Fond môže založiť aj len jedna osoba zakladacou listinou.
2046 (2)  Zakladacia listina obsahuje aspoň
2047k)   názov a sídlo fondu,
2048l)   čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
2049m)   účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
2051
2052
2053n)   určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu, alebo označenie územia, v ktorého rámci budú tieto prostriedky poskytované,