www.NSOZ.sk
(zdroj)


2050
2051
2052
2053n)   určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu, alebo označenie územia, v ktorého rámci budú tieto prostriedky poskytované,
2055o)   meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
2056p)   orgány fondu a ich pôsobnosť,
2057q)   výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zakladateľa a lehotu splatenia vkladu a
2059
má názor:  

r)   určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zakladateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.
2061
2062
§ 157
2064
Majetok neinvestičného fondu
2066 (1)  Majetok neinvestičného fondu tvorí súbor vkladov a darov a výnosy z činnosti a majetku neinvestičného fondu.
2068 (2)  Majetok neinvestičného fondu nemožno zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzku.