www.NSOZ.sk
(zdroj)


2055o)   meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
2056p)   orgány fondu a ich pôsobnosť,
2057q)   výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zakladateľa a lehotu splatenia vkladu a
2059r)   určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zakladateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.
2061
2062
§ 157
2064
má názor:  

Majetok neinvestičného fondu
2066 (1)  Majetok neinvestičného fondu tvorí súbor vkladov a darov a výnosy z činnosti a majetku neinvestičného fondu.
2068 (2)  Majetok neinvestičného fondu nemožno zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzku.
2069 (3)  Scudziť majetok neinvestičného fondu možno iba v súlade s účelom neinvestičného fondu.
2071
2072
§ 158