www.NSOZ.sk
(zdroj)


2071
2072
§ 158
2074
Orgány fondu
2076 Orgány fondu sú:
2077a) správna rada,
2078c) iné orgány, ak to ustanoví štatút.
2079
2080
má názor:  

§ 159
2082
Zrušenie neinvestičného fondu
2084 (1)  O zrušení neinvestičného fondu rozhoduje zriaďovateľ.
2085 (2)  Správna rada rozhodne o zrušení neinvestičného fondu, ak nie je trvale možné, aby fond plnil svoj účel.
2087 (3)  Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení fondu a o jeho likvidácii aj vtedy, ak fond
2089a)   závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje ustanovenia štatútu a