www.NSOZ.sk
(zdroj)


2093 (4) Pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie fondu môže súd určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zrušenie navrhlo.
2095
2096
2097
2098
§ 160
2100
Zlúčenie a splynutie neinvestičného fondu
2102
má názor:  

Zakladateľ, alebo ak tak určí zakladacia listina aj správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo o splynutí fondu s iným fondom alebo s verejnoprospešnou nadáciou s podobným nadačným účelom.
2105
2106
§ 161
2108
Likvidácia neinvestičného fondu
2110 Likvidačný zostatok musí byť ponúknutý inému neinvestičnému fondu alebo inej nadácii s obdobným účelom, inak obci, v ktorej mal zrušený fond sídlo. Ak obec likvidačný zostatok