www.NSOZ.sk
(zdroj)


203
Blízke osoby
205 (1)  Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel.
206 (2)  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za blízke osoby, ak by ujmu, ktorú utrpí jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.
208 (3)  Ak zákon ustanovuje osobitné podmienky pre právne vzťahy medzi blízkymi osobami, uplatnia sa aj na vzťahy medzi právnickou osobou a jej orgánom alebo členom a spoločníkom, ibaže by ich uplatnenie bolo zjavne nedôvodné.
211
212
má názor:  

Právna subjektivita
§ 23
Právna subjektivita človeka vzniká narodením a zaniká smrťou.
215
216
217
218
§ 24
Právnu subjektivitu má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
220
221
§ 25