www.NSOZ.sk
(zdroj)


2114
§ 162
2116
Použitie ustanovení o verejnoprospešnej nadácii
2118 Ustanovenia upravujúce verejnoprospešnú nadáciu sa primerane uplatnia na:
2119a)   postavenie správnej rady,
2120b)   poskytovanie príspevkov tretím osobám,
2121c)   účtovníctvo vrátane povinnosti overiť účtovnú závierku audítorom a výročnú správu.
2122
2123
má názor:  

Štvrtý oddiel: Účelové združenie osôb a majetku
§ 163
2126
Nezisková organizácia
2128 (1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená jedným alebo viacerými osobami za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb s využitím osobnej a majetkovej zložky za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.
2131 (2) Všeobecne prospešné služby sú najmä
2132a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,