www.NSOZ.sk
(zdroj)


206 (2)  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za blízke osoby, ak by ujmu, ktorú utrpí jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.
208 (3)  Ak zákon ustanovuje osobitné podmienky pre právne vzťahy medzi blízkymi osobami, uplatnia sa aj na vzťahy medzi právnickou osobou a jej orgánom alebo členom a spoločníkom, ibaže by ich uplatnenie bolo zjavne nedôvodné.
211
212
Právna subjektivita
§ 23
Právna subjektivita človeka vzniká narodením a zaniká smrťou.
215
má názor:  

216
217
218
§ 24
Právnu subjektivitu má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
220
221
§ 25
(1)  Právnu subjektivitu nemožno človeku obmedziť a nemožno ho jej ani pozbaviť.
223 (2)  Človek sa nemôže právnej subjektivity vzdať.
224