www.NSOZ.sk
(zdroj)


2156 podnikateľskou činnosťou.
2157
2158
§ 165
2160
Názov neziskovej organizácie
2162 Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia" alebo skratku „n. o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.
2165
má názor:  

2166
§ 166
2168
Zakladacia listina
2170 (1) Zakladacia listina neziskovej organizácie obsahuje
2171a)   názov a sídlo neziskovej organizácie,
2172b)   dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
2173c)   druh všeobecne prospešných služieb, ktoré bude poskytovať a základné podmienky pre ich poskytovanie,