www.NSOZ.sk
(zdroj)


2164 organizácií.
2165
2166
§ 166
2168
Zakladacia listina
2170 (1) Zakladacia listina neziskovej organizácie obsahuje
2171a)   názov a sídlo neziskovej organizácie,
2172b)   dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
2173
má názor:  

c)   druh všeobecne prospešných služieb, ktoré bude poskytovať a základné podmienky pre ich poskytovanie,
2175d)   peňažné
2176
2177
vklady
2179
jednotlivých
2181 zakladateľov,
2182