www.NSOZ.sk
(zdroj)


2173c)   druh všeobecne prospešných služieb, ktoré bude poskytovať a základné podmienky pre ich poskytovanie,
2175d)   peňažné
2176
2177
vklady
2179
jednotlivých
2181 zakladateľov,
2182
má názor:  

2183
nepeňažné
2185
vklady
2187
jednotlivých
2189 zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom
2190e)   vnútornú organizáciu neziskovej organizácie, vrátane vymedzenia právomoci orgánov a dĺžku funkčného obdobia ich členov, alebo prenechanie tejto úpravy na štatút,