www.NSOZ.sk
(zdroj)


2181 zakladateľov,
2182
2183
nepeňažné
2185
vklady
2187
jednotlivých
2189 zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom
2190
má názor:  

e)   vnútornú organizáciu neziskovej organizácie, vrátane vymedzenia právomoci orgánov a dĺžku funkčného obdobia ich členov, alebo prenechanie tejto úpravy na štatút,
2192f)   meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), ak sa zriaďuje a riaditeľa, ak ho menuje zriaďovateľ a
2194g)   spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
2195 (2) Zakladacia listina môže ustanoviť, že
2196
2197
2198
2199a)   určitý počet členov správnej rady, prípadne dozornej rady je volený na návrh vopred