www.NSOZ.sk
(zdroj)


2207 správna rada po predchádzajúcom súhlase súdu. Zakladacia listina môže určiť, ktoré o ktorých zmenách zakladacej listiny môže rozhodnúť správna rada.
2209
2210
§ 167
2212
Štatút
2214 (1) Ak zakladateľská zmluva určí, správna rada vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.
2216
má názor:  

(2) Štatút sa uloží do zbierky listín verejného registra.
2217
2218
Majetok neziskovej organizácie
§ 168
(1)  Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte na plnenie verejnoprospešného účelu a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
2225 (2)  Na právne úkony neziskovej organizácie týkajúce sa nehnuteľného majetku je