www.NSOZ.sk
(zdroj)


2224 zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
2225 (2)  Na právne úkony neziskovej organizácie týkajúce sa nehnuteľného majetku je potrebný predchádzajúci súhlas správnej rady. Zakladacia listina môže určiť, na ktoré ďalšie úkony je takýto súhlas potrebný.
2228
2229
§ 169
2231
Prioritný majetok a iný majetok vložený štátom
2233
má názor:  

(1)  Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
2236
2237
2238
2239 (2)  Prioritný majetok nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky a nie je ani predmetom likvidácie.
2242 (3)  K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo