www.NSOZ.sk
(zdroj)


215
216
217
218
§ 24
Právnu subjektivitu má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
220
221
§ 25
(1)  Právnu subjektivitu nemožno človeku obmedziť a nemožno ho jej ani pozbaviť.
223 (2)  Človek sa nemôže právnej subjektivity vzdať.
224
má názor:  

225
Svojprávnosť
§ 26
(1)  Fyzická osoba nadobúda svojprávnosť plnoletosťou.
228 (2)  Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda plnoletosť uzavretím manželstva; takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za neplatné.
231 (3)  Maloletý, starší ako 16 rokov, môže výnimočne podať na súd návrh o priznanie plnoletosti. Súd jeho návrhu vyhovie, ak maloletý preukáže schopnosť sám sa živiť a obstarávať si svoje záležitosti a ak s jeho návrhom súhlasí zákonný zástupca.