www.NSOZ.sk
(zdroj)


2235 a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
2236
2237
2238
2239 (2)  Prioritný majetok nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky a nie je ani predmetom likvidácie.
2242 (3)  K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
2244
má názor:  

(4)  Na platnosť právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom, ktorý vložil štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie a nejde o prioritný majetok, sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas štátu. To isté sa vzťahuje na platnosť takýchto právnych úkonov právneho nástupcu neziskovej organizácie.
2249
2250
Orgány neziskovej organizácie
§ 170
Orgány neziskovej organizácie sú
2253a) riaditeľ