www.NSOZ.sk
(zdroj)


2247 vzťahuje na platnosť takýchto právnych úkonov právneho nástupcu neziskovej organizácie.
2249
2250
Orgány neziskovej organizácie
§ 170
Orgány neziskovej organizácie sú
2253a) riaditeľ
2254b) správna rada,
2255c) dozorná rada (revízor),
2256
má názor:  

d) ďalšie orgány, ak to určí zakladacia listina alebo štatút.
2257
2258
§ 171
2260
Riaditeľ
2262 (1) Riaditeľ je štatutárny orgán neziskovej organizácie. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
2265 (2) Riaditeľa volí a odvoláva správna rada, ak nie je v zakladacej listine určené inak.