www.NSOZ.sk
(zdroj)


2253a) riaditeľ
2254b) správna rada,
2255c) dozorná rada (revízor),
2256d) ďalšie orgány, ak to určí zakladacia listina alebo štatút.
2257
2258
§ 171
2260
Riaditeľ
2262
má názor:  

(1) Riaditeľ je štatutárny orgán neziskovej organizácie. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
2265 (2) Riaditeľa volí a odvoláva správna rada, ak nie je v zakladacej listine určené inak.
2266
2267
§ 172
2269
Správna rada
2271 (1) Správna rada najmä