www.NSOZ.sk
(zdroj)


2271 (1) Správna rada najmä
2272e)   schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
2273f)   schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
2275g)   rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
2278
2279
2280
má názor:  

h)   volí a odvoláva riaditeľa, schvaľuje zmluvu o výkone jeho funkcie a dohliada nad výkonom jeho funkcie,
2282i)   ak tak zakladacia listina určí, volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady (revízora),
2284j)   rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine a
2286k)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v zakladacej listine.
2288 (2) Správna rada môže odvolať člena správnej rady, ak porušuje svoje povinnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných