www.NSOZ.sk
(zdroj)


2273f)   schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
2275g)   rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
2278
2279
2280h)   volí a odvoláva riaditeľa, schvaľuje zmluvu o výkone jeho funkcie a dohliada nad výkonom jeho funkcie,
2282
má názor:  

i)   ak tak zakladacia listina určí, volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady (revízora),
2284j)   rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine a
2286k)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v zakladacej listine.
2288 (2) Správna rada môže odvolať člena správnej rady, ak porušuje svoje povinnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady.
2291