www.NSOZ.sk
(zdroj)


2279
2280h)   volí a odvoláva riaditeľa, schvaľuje zmluvu o výkone jeho funkcie a dohliada nad výkonom jeho funkcie,
2282i)   ak tak zakladacia listina určí, volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady (revízora),
2284j)   rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine a
2286k)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v zakladacej listine.
2288
má názor:  

(2) Správna rada môže odvolať člena správnej rady, ak porušuje svoje povinnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady.
2291
2292
§ 173
2294
Zloženie správnej rady, práva a povinnosti členov
2296 (1) Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) ani riaditeľ.