www.NSOZ.sk
(zdroj)


2296 (1) Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) ani riaditeľ.
2298 (2) Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou, ak zakladacia listina neurčí, že zaň prislúcha odmena. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
2301 (3) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.
2304
2305
má názor:  

§ 174
2307 Dozorná rada (revízor)
2308
2309 (1) Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.
2311 (2) Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 200 000eur alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok. V ostatných prípadoch môže byť zriadená, ak tak upraví štatút.
2314 (3) Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.