www.NSOZ.sk
(zdroj)


222 (1)  Právnu subjektivitu nemožno človeku obmedziť a nemožno ho jej ani pozbaviť.
223 (2)  Človek sa nemôže právnej subjektivity vzdať.
224
225
Svojprávnosť
§ 26
(1)  Fyzická osoba nadobúda svojprávnosť plnoletosťou.
228 (2)  Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda plnoletosť uzavretím manželstva; takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za neplatné.
231
má názor:  

(3)  Maloletý, starší ako 16 rokov, môže výnimočne podať na súd návrh o priznanie plnoletosti. Súd jeho návrhu vyhovie, ak maloletý preukáže schopnosť sám sa živiť a obstarávať si svoje záležitosti a ak s jeho návrhom súhlasí zákonný zástupca.
234 V ostatných prípadoch súd návrhu vyhovie len z vážnych dôvodov a ak je to v záujme maloletého.
236 (4)  Návrh podľa ods. 3 môže podať aj zákonný zástupca maloletého; súd návrhu vyhovie len ak s tým maloletý súhasí.
238
239
§ 27
Svojprávnosť maloletého je obmedzená len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou