www.NSOZ.sk
(zdroj)


2377 (2) Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem rozhodne o zrušení neziskovej organizácie aj vtedy, ak dlhodobo nenapĺňa svoj účel.
2379
2380
§ 178
2382
Použitie ustanovení o nadáciách
2384 Na postavenie a právne pomery neziskovej organizácie sa primerane použijú ustanovenia o nadácii.
2386
má názor:  

2387
4. diel: Spotrebiteľ a podnikateľ
§ 179
2390
Spotrebiteľ
2392 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
2394
2395
Podnikateľ