www.NSOZ.sk
(zdroj)


2392 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
2394
2395
Podnikateľ
§ 180
Podnikateľom je každá osoba, ktorá samostatne, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom konať tak sústavne, za účelom dosiahnutia zisku.
2400
2401
má názor:  

§ 181
(1)  Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom verejnom registri.
2404 (2)  Podnikateľom je aj osoba, ktorá získala na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu.
2406
2407
§ 182
2409
2410