www.NSOZ.sk
(zdroj)


2406
2407
§ 182
2409
2410
2411 Pre účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá -   uzatvára so spotrebiteľom zmluvu týkajúcu sa jej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, -   koná v mene alebo na účet podnikateľa,
2415
má názor:  

-   vystupuje ako podnikateľ a pri ktorej sa spotrebiteľ dôvodne domnieva, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2417
2418
§ 183
(1)  Každý podnikateľ je povinný v úradnom styku a na svojich obchodných listoch vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené.
2422 Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho