www.NSOZ.sk
(zdroj)


233 a obstarávať si svoje záležitosti a ak s jeho návrhom súhlasí zákonný zástupca.
234 V ostatných prípadoch súd návrhu vyhovie len z vážnych dôvodov a ak je to v záujme maloletého.
236 (4)  Návrh podľa ods. 3 môže podať aj zákonný zástupca maloletého; súd návrhu vyhovie len ak s tým maloletý súhasí.
238
239
§ 27
Svojprávnosť maloletého je obmedzená len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku.
242
má názor:  

243
Podpora pri rozhodovaní
§ 28
(1)  Ak plnoletá fyzická osoba potrebuje pomoc pri správe svojich záležitostí z dôvodu, že jej schopnosť rozhodovať sa je alebo môže byť oslabená (podporovaná osoba), môže sa s jednou alebo viacerými osobami dohodnúť na poskytovaní podpory pri rozhodovaní (podporujúca osoba).
249 (2)  Podporujúcou osobou môže byť len svojprávna plnoletá fyzická osoba; ak je podporujúcich osôb viac, svoju činnosť môžu vykonávať spoločne aj samostatne.
251