www.NSOZ.sk
(zdroj)


2413 činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, -   koná v mene alebo na účet podnikateľa,
2415 -   vystupuje ako podnikateľ a pri ktorej sa spotrebiteľ dôvodne domnieva, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2417
2418
§ 183
(1)  Každý podnikateľ je povinný v úradnom styku a na svojich obchodných listoch vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené.
2422
má názor:  

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
2426 (2)  Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
2428
2429
§ 184
(3)  Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba podniká bez oprávnenia.