www.NSOZ.sk
(zdroj)


2420 vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené.
2422 Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
2426 (2)  Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
2428
2429
má názor:  

§ 184
(3)  Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba podniká bez oprávnenia.
2432 (4)  Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, ako aj osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, nahradia škodu, ktorú tým spôsobili; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
2435
2436
Ochrana obchodného mena
§ 185