www.NSOZ.sk
(zdroj)


2423 aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
2426 (2)  Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
2428
2429
§ 184
(3)  Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba podniká bez oprávnenia.
2432
má názor:  

(4)  Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, ako aj osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, nahradia škodu, ktorú tým spôsobili; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
2435
2436
Ochrana obchodného mena
§ 185
2439
Obchodné meno
2441 (1)  Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne