www.NSOZ.sk
(zdroj)


2430 (3)  Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba podniká bez oprávnenia.
2432 (4)  Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, ako aj osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, nahradia škodu, ktorú tým spôsobili; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
2435
2436
Ochrana obchodného mena
§ 185
2439
má názor:  

Obchodné meno
2441 (1)  Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
2443 (2)  Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“).
2444 Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje prvšie meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.
2448 (3)  Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je ich názov.