www.NSOZ.sk
(zdroj)


2432 (4)  Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, ako aj osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, nahradia škodu, ktorú tým spôsobili; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
2435
2436
Ochrana obchodného mena
§ 185
2439
Obchodné meno
2441
má názor:  

(1)  Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
2443 (2)  Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“).
2444 Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje prvšie meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.
2448 (3)  Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je ich názov.
2449
2450