www.NSOZ.sk
(zdroj)


2488
2489
§ 189
2491
Ochrana obchodného mena
2493 (1)  Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby bolo upustené od neoprávneného zásahu alebo aby bol odstránený následok neoprávneného zásahu,
2497
má názor:  

2498
2499 alebo aby bola uložená povinnosť zmeniť názov. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
2501 (2)  Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.
2504
2505
Tretia hlava: Zastúpenie
Prvý diel: Všeobecné ustanovenia