www.NSOZ.sk
(zdroj)


16
17 Subjekty si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodu odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje; zakázané sú dohody, ktoré porušujú dobré mravy, verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
20
21
§ 3
23
Všeobecné zásady
25
má názor:  

Občiansky zákonník je vybudovaný najmä na zásade slobodnej vôle subjektov, ich právnej rovnosti, ekvity (slušnosti) a ďalších všeobecne uznávaných zásadách spravodlivosti a práva.
27
28
§ 4
30
Výklad zákona
32
33
34 (1)   Každé ustanovenie súkromného práva treba vykladať a uplatňovať v súlade s ústavným