www.NSOZ.sk
(zdroj)


2496
2497
2498
2499 alebo aby bola uložená povinnosť zmeniť názov. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
2501 (2)  Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.
2504
2505
má názor:  

Tretia hlava: Zastúpenie
Prvý diel: Všeobecné ustanovenia
§ 190
(1)  Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, oprávnená konať za inú osobu v jej mene (oprávnenie zastupovať). Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za iného, platí, že koná vo vlastnom mene.
2512 (2)  Zástupca má oprávnenie uskutočniť všetky úkony, ktoré sú podľa okolností potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bolo oprávnenie zastupovať udelené.
2514 (3) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide.